Verkningsmekanismer för allmänna anestetika (2023)

Avsnittsutdrag

Korrelationer med lägsta alveolär koncentration

Den mest välkända korrelationen med anestetisk styrka är lipidlöslighet; "Meyer-Overton"-relationen (Figur 2) ledde till tidiga förslag om att målplatsen för anestetika var lipid till sin natur. Eftersom plasmamembran är lipidmiljöer blev detta ett populärt förenande mål. Det finns ett antal problem med denna korrelation, särskilt isomerer, som har samma lipidlöslighet men olika anestetisk styrka. Även om lipider i sig i allmänhet är biologiskt inaktiva, är de

GABAAreceptorer och generell anestesi1,2

y-aminosmörsyra (GABA) är den huvudsakliga hämmande transmittorn i däggdjurshjärnan. Denna hämmande neurotransmittor interagerar med en familj av GABA-receptorer, av vilka den viktigaste (i anestesisammanhang) är GABAAreceptor. Denna receptor är en medlem av den ligandstyrda jonkanalsuperfamiljen och GABA-aktivering ökar inflödet av Clför att producera en hyperpolarisering. Generella anestesimedel ger endast liten effekt, men förstärker markant GABA-medierade strömmar.

NMDA-glutamatreceptorer och allmän anestesi1

Glutamat är den viktigaste excitatoriska sändaren i däggdjurshjärnan. Glutamat interagerar med en stor familj av receptorer som är både metabotropa och jonotropa. Av särskild betydelse är N-metyl-d-aspartat (NMDA) receptor. Som GABAAreceptorer, NMDA-receptorer är också ligandstyrda jonkanaler, men de grindar Ca2+och Na+. Ketamin, xenon och dikväveoxid blockerar NMDA-receptorer på ett komplext sätt. Till exempel är bindningsstället för ketamin annorlunda än bindningsstället för

Sammanfattning

Trots tidiga förenklade korrelationer finns det ingen enda målplats som kan förklara verkningsmekanismen för alla anestesimedel. Antalet realistiska mål är dock litet. Det viktigaste verkar vara potentieringen av GABAAoch hämning av NMDA-glutamatreceptormedierad aktivitet.

 • Forskningsartikel

  Vård av ögat under anestesi och intensivvård

  Anesthesia & Intensive Care Medicine, volym 15, nummer 1, 2014, s. 40-43

  (Video) Äldre och Läkemedel - Farmakologi

  Perioperativa ögonskador och blindhet är sällsynta men viktiga komplikationer av anestesi. De tre orsakerna till postoperativ blindhet är ischemisk optisk neuropati, central retinal artär trombos (dessa kan existera i tandem och har beskrivits som ischemiska oculopatier) och kortikal blindhet. Den här artikeln syftar till att förbättra narkosläkares kunskap om orbitalanatomi, ögonfysiologi och mekanismerna för perioperativa ögonskador för att hjälpa till att minska deras förekomst.

 • Forskningsartikel

  Inverkan av glukanstruktur på svällnings- och urlakningsegenskaperna hos stärkelsemikropartiklar

  Carbohydrate Polymers, volym 103, 2014, sid. 234-243

  Mikropartiklar tillverkades med en vatten-i-olja-emulsionsteknik från syrahydrolyserad och avgrenad normal majsstärkelse, vaxartad och högamylos majsstärkelse. De framställda stärkelserna hade en viktgenomsnittlig molekylvikt (Mw) varierande 3,6×107–2,5×104, en polydispersitet inom intervallet 1,16–9,16, en skenbar amyloshalt inom intervallet 2,84–100 %. Dessa mikropartiklar uppvisade kristallinitet i intervallet 4,41–22,84 %, svällningseffekt i intervallet 2,45–7,84 och procentandel av urlakning i intervallet 1,72–74,91 %. Svällningskraft i vatten (R2=0,86) och procentandel av urlakning i vatten (R2=0,89) modellerades med en responsytemetod, med hjälp av följande parametrar: Mwpolydispersitet, skenbar amyloshalt och kristallinitet hos stärkelse i mikropartiklar. Sammantaget visade denna studie att nyckelparametrarna för att kontrollera beteendet hos stärkelsemikropartiklar var relaterade till sammanhållningen i det tredimensionella nätverket, särskilt genom retrogradering av stärkelsepolymerer, bildandet av kristalliter och förbindelsezoner. Sådana mikropartiklar skulle kunna användas för att utforma ekonomiska och biokompatibla leveranssystem av föreningar för livsmedel, läkemedel eller andra tillämpningar.

 • Forskningsartikel

  (Video) Halveringstid (T½) - Farmakologi

  Fjärrvävnadskonditionering är neuroskyddande mot MPTP-förolämpning hos möss

  IBRO Reports, Volym 4, 2018, s. 14-17

  Nuvarande behandlingar för Parkinsons sjukdom (PD) är i första hand symtomatiska, vilket lämnar ett behov av behandlingar som mildrar sjukdomsprogression. En framväxande neuroprotektiv strategi är avlägsen vävnadskonditionering, där mild stress i en perifer vävnad (t.ex. en lem) inducerar skydd av livskritiska organ som hjärnan. Vi utvärderade potentialen för två avlägsna vävnadskonditioneringsinterventioner - mild ischemi och fotobiomodulering - för att skydda hjärnan mot det parkinsoniska neurotoxinet MPTP. Vidare försökte vi avgöra om kombinationen av dessa två interventioner gav någon extra fördel.

  C57BL/6-möss av hankön (n=10/grupp) förkonditionerades med antingen ischemi i benet (4×5 min cykler av ischemi/reperfusion), eller bestrålning av dorsum med 670nm ljus (50mW/cm)2, 3 min), eller båda ingreppen, omedelbart före mottagandet av två MPTP-injektioner med 24 timmars mellanrum (50 mg/kg totalt). Möss avlivades 6 dagar senare och hjärnor bearbetades för tyrosinhydroxylasimmunhistokemi.

  Stereologiska räkningar av funktionella dopaminerga neuroner i substantia nigra pars compacta avslöjade att både fjärrischemi och fjärrfotobiomodulering räddade ungefär hälften av neuronerna som äventyrades av MPTP (p<0,001). Att kombinera de två ingreppen gav ingen extra fördel, räddade endast 40 % av sårbara neuroner (p<0,01).

  De aktuella resultaten tyder på att avlägsnande av vävnadskonditionering, oavsett om ischemi i en lem eller fotobiomodulering av bålen, inducerar skydd av hjärncentra som är kritiska vid PD. Bristen på ytterligare fördelar när man kombinerar dessa två interventioner tyder på att de kan dela gemensamma mekanistiska vägar. Ytterligare forskning behövs för att identifiera dessa vägar och bestämma de konditioneringsdoser som ger optimalt neuroskydd.

 • Forskningsartikel

  Intermediär metabolism

  Anesthesia & Intensive Care Medicine, volym 15, nummer 7, 2014, s. 350-352

  (Video) Camp Lakebottom - Breakberies för helgdagar

  Kolhydrater och fett bildar kroppens omedelbara och långsiktiga energidepåer. Protein utgör den aktiva (funktionella) cellmassan och är också en energikälla men normalt sett en relativt liten sådan. Alla tre makronäringsämnen är relaterade till varandra. Proteiner syntetiseras från aminosyror som härrör från intaget protein. Glukos och fett ger energi via adenosintrifosfat. Hjärnan och röda blodkroppar kan bara få sin energi från glukos. Glukos oxideras via glykolytiska och trikarboxylsyra (Krebs) cykelvägar. Fettsyror metaboliseras genom β-oxidationsprocessen, varvid två kolfragment klyvs från fettsyrakedjan och går in i Krebs-cykeln. Aminosyror deamineras till ketosyror och kvävedelen utsöndras i urinen mestadels som urea. Ketosyrorna kommer in i de metaboliska vägarna vid olika punkter, mestadels i Krebs-cykeln. Glukos kan syntetiseras från laktat, glycerol och aminosyror (glukoneogenes), men inte från fettsyror.

 • Forskningsartikel

  Förbättrad återhämtning vid leverkirurgi minskar postoperativ poliklinisk användning av opioider

  Surgery, volym 166, nummer 1, 2019, s. 22-27

  Vägar för förbättrad återhämtning vid leverkirurgi minskar användningen av opioid på sluten patient; Det finns dock få data om deras effekt på utskrivningsrecept och opioidintag efter utskrivning.

  (Video) Bladder Dysfunction in POTS - Melissa Kaufman, MD

  För på varandra följande patienter som genomgick leverresektion från 2011–2018 jämfördes klinikopatologiska faktorer mellan patienter som exponerats för förbättrad återhämtning jämfört med traditionella vårdvägar. Multivariabel analys användes för att fastställa faktorer som förutsäger traditionell opioidanvändning vid den första postoperativa uppföljningen. Den förbättrade återhämtningen i leverkirurgiprotokollet inkluderade opioidsparande analgesi, målinriktad vätsketerapi, tidig postoperativ matning och tidig ambulation.

  Av 244 fall jämfördes 147 patienter med förbättrad återhämtning med 97 traditionella patienter. Patienter med förbättrad återhämtning var äldre (median 57 år mot 52 år, P= 0,031) och hade oftare minimalt invasiva operationer (37 % mot 16 %, P < 0,001), med färre större komplikationer (2 % mot 9 %, P= .011). Patienter med förbättrad återhämtning var mindre benägna att skrivas ut med recept på traditionella opioider (26 % vs 79 %, P < 0,001) och mindre benägna att behöva opioider vid sitt första postoperativa besök (19 % vs 61 %, P < 0,001) trots liknande låga patientrapporterade smärtpoäng (median 2/10 båda grupperna, P= .500). Vid multivariabel analys var den traditionella återhämtningsvägen oberoende associerad med traditionell opioidanvändning vid den första uppföljningen (oddskvot 6,4, 95 % konfidensintervall 3,5–12,1; P<0,001).

  Implementeringen av en förbättrad återhämtning vid leverkirurgi med opioidsparande tekniker var associerad med minskade postoperativa utskrivningsrecept för opioider och poliklinisk opioidanvändning efter onkologisk leverkirurgi, samtidigt som man uppnådde samma nivå av smärtkontroll. För denna och andra populationer som löper risk för ihållande opioidanvändning kan förbättrade återhämtningsstrategier eliminera alltför stor tillgång på opioider.

 • Forskningsartikel

  Mesopontineuroner som är inblandade i anestesiförlust av medvetande har antingen stigande eller fallande axonala projektioner, men inte båda

  Neurovetenskap, volym 369, 2018, s. 152-167

  MPTA (mesopontine tegmental anesthesia area) är en nyckelnod i ett nätverk av axonala banor som tillsammans involverar nyckelkomponenterna i allmän anestesi: orörlighet och atoni, analgesi, minnesförlust och medvetslöshet. I denna studie har vi tillämpat dubbel retrograd spårning för att analysera MPTA-anslutning, med fokus på axon-kollateralisering. Tidigare spårämnesstudier har visat att MPTA-neuroner kollektivt skickar fallande projektioner till ryggmärgs- och märghjärnmål associerade med atoni och analgesi samt stigande projektioner till strukturer i framhjärnan associerade med minnesförlust och upphetsning. Här frågar vi om individuella MPTA-neuroner kollaterar brett som kan förväntas av modulerande kretsar, skickar axonala grenar till både kaudala och till rostrala mål, eller om anslutning är mer selektiv. Två särskiljbara retrograda spårämnen mikroinjicerades i par ("dyader") av kända synaptiska mål för MPTA, en kaudal och en rostral. Vi fann att neuroner som var dubbelmärkta och därmed projicerade mot båda målen var sällsynta och utgjorde <0,5% i genomsnitt av alla MPTA-neuroner som projicerar mot dessa mål. Den stora majoriteten skickade axoner antingen kaudalt, förmodligen för att förmedla mobilitet och/eller antinociception, eller rostraalt, förmodligen för att förmedla mnemoniska och/eller upphetsning/kognitiva funktioner. MPTA-neuroner med fallande kontra stigande projektioner skilde sig också i storlek och form, vilket stöder slutsatsen att de utgör distinkta neuronala populationer. Från dessa och tidigare observationer drar vi slutsatsen att MPTA har en hybridarkitektur som inkluderar neuroner med heterogena anslutningsmönster, några mycket kollateraliserade och några mer riktade.

Copyright © 2014 Elsevier Ltd. Alla rättigheter reserverade.

FAQs

Vilka typer av Anestesiformer finns det? ›

De vanligaste anestesiformerna är:
 • Generell anestesi. Innebär att du sover så djupt att du inte kan känna någonting av vad som försiggår.
 • Ryggbedövning. Innebär att stora delar av kroppen bedövas. ...
 • Lokalbedövning. När man sprutar bedövningsmedel i och omkring det område på kroppen som ska opereras.

Vilka läkemedelsgrupper ingår i generell anestesi? ›

Generell anestesi, d v s narkos, består av en kombination av ett sömnmedel och ett kraftfullt verkande smärtstillande medel, d v s en opioid eller det mindre potenta medlet lustgas. Man utnyttjar därvidlag den potentiering som sömnmedel och opioider har på varandra.

Vad står TCI för? ›

TCI = Target Controlled Infusion. Målstyrd infusion, används för intravenösa anestesimedel. Med hjälp av en matematisk beräkningsmodell kan läkemedelskoncentrationen i målorganet (plasma eller hjärna) bestämmas.

Hur går en narkos till? ›

Narkos innebär att du under en undersökning eller operation sover djupt med hjälp av olika läkemedel. Den djupa sömnen tillsammans med smärtstillande läkemedel gör att du slipper ha ont eller uppleva ingreppet.

Kan man vakna under narkos? ›

Cirka 40 % av patienter som kommer till medvetande under narkos är panikslagna (2), och det har ibland beskrivits som en känsla att man bevittnar sin egen död. Smärta i varierande grad upplevs av ungefär en lika stor andel.

Vad menas med regional anestesi? ›

Kurser i ämnet regional anestesi syftar till att ST-läkaren får teoretisk bakgrund och praktisk kunskap om spinal och epidural anestesi samt de vanligaste perifera blockaderna (plexus brachialis blockad i olika nivåer, n. femoralis blockad, n. ischiadicus blockad i olika nivåer, n.

Vilka läkemedel används vid anestesi? ›

Generell anestesiläkemedel och narkosmedel
 • Sevofluran (Sevorane®)
 • Desfluran (Suprane®)
 • Isofluran (Isofluran®, Forene®)
 • Lustgas.
 • Fentanyl (Fentanyl, Leptanal®)
 • Propofol (Diprivan®, Propolipid®, Recofol®, Propofol®)
 • Remifentanil (Ultiva®)
 • Alfentanil (Rapifen®)

Vilka är de allmänna preoperativa förberedelserna? ›

Rengör och renbädda patientens säng. Be patienten ta på sig rena patientkläder. Se till att patientens hår blir torrt och att kroppen blir varm efter duschen. För att patienten ska kunna skapa och/eller behålla en normal kroppstemperatur inför operationen behövs ofta aktiv uppvärmning från någon form av värmetäcke.

Är propofol narkos? ›

Läkemedlet propofol är ett mycket vanligt narkosmedel eftersom det ger en behaglig sömn, snabbt uppvaknande och obetydligt postoperativt illamående. Men det orsakar smärta i injektionsstället.

Vem får ge propofol? ›

Propofol-Lipuro används för att: starta och underhålla allmän anestesi hos vuxna och barn över 1 månads ålder. sedera ventilerade patienter över 16 års ålder i intensivvård. sedera vuxna och barn över 1 månads ålder under diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi.

Vad händer i hjärnan vid narkos? ›

Att patienter blir förvirrade och kan få vanföreställningar eller hallucinationer efter narkos och kirurgi är väl känt – och något som vanligtvis avtar och försvinner helt efter en tid. Men det förekommer också att patienter får långvariga problem med minne, uppmärksamhet och koncentration.

Vad kan gå fel vid narkos? ›

Tänk särskilt på att meddela narkosläkaren om du har symptom på sjukdomar i luftvägarna, exempelvis feber, hosta eller andningsbesvär. Dessa sjukdomar kan öka risken för komplikationer i samband med narkos. Det är även viktigt att du meddelar oss om du tar någon form av medicin.

Hur snabbt går narkos ur kroppen? ›

Det tar tid för narkosmedlen att lämna kroppen. Du ska därför inte köra bil eller något annat fordon det första dygnet. Du kan vara trött i flera veckor och ibland månader efter en operation, eftersom kroppens återhämtning tar mycket energi. Du kan må illa efter att ha varit sövd.

Hur stor risk med narkos? ›

Den totala mortaliteten var i genomsnitt 46,1 per 100 000 anestesier, men varierade från 31,2 till 148,9 per 100 000 anestesier mellan de största och de minsta sjukhusen. Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI, har som motto ”sophiens suscitans”, vilket fritt kan översättas till säker sömn.

Kan man känna smärta under narkos? ›

Narkos är ett tillstånd som innebär att patienten inte känner smärta och inte är medveten om det som händer under narkosen.

Kan inte sova efter narkos? ›

Det är väldigt vanligt att vara trött efter en operation. Den sömn du sovit har nämligen varit konstgjord, och då vilar varken hjärnan eller kroppen på samma sätt som när du sover på riktigt. Om du är trött eller om du inte mår något vidare, försök att somna om en stund. Det brukar vara den bästa medicinen.

Vad är skillnaden mellan regional bedövning och lokalbedövning? ›

Inför vissa handoperationer kan du få en sorts lokalbedövning som kallas intravenös regional anestesi. Handen och armen lindas då hårt med en gummilinda för att blodet ska pressas bort. Därefter används en så kallad manschett på överarmen som pumpas upp så att blodet inte kan rinna tillbaka ut i armen.

Hur länge kan en EDA sitta? ›

Bedövningen sitter vanligen kvar från en timme till flera timmar. Vid kontinuerlig epiduralbedövning ges bedövningsmedlet som kontinuerligt dropp (infusion). Vid behov kan epiduralbedövningen fortsätta, vanligen i 1–5 dygn, också längre i särskilda fall. Bedövningen försvinner av sig själv med tiden.

Hur fungerar en lokalbedövning? ›

Förutom att transmissionen av smärtsignaler hindras minskar en bedövning också känselsinnet och muskelkraften. En nerv eller en nervfläta kan bedövas för några timmar genom ett injicera en engångsdos bedövningsmedel kring en nerv. Känseln och muskelkraften återställs småningom när bedövningen släpper.

När används propofol? ›

Propofol har använts i samband med spinal och epidural anestesi och med vanligen använd premedicinering, neuromuskulära blockerare, inhalationsmedel och analgetika; ingen farmakologisk inkompatibilitet har påträffats.

Vad används propofol till? ›

Propofol-Lipuro tillhör en grupp läkemedel som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att uppnå medvetslöshet (sömn) så att kirurgiska operationer eller andra ingrepp kan utföras. De kan även användas för att lugna (sedera) dig så att du är sömnig men inte fullständigt insomnad.

Vad gör propofol i kroppen? ›

a) Våra data visar att propofol orsakar att neuronutskott förkortas så att nervcellerna tappar sin fysiska kontakt med varandra. Nervcellernas utskott formar så kallad ”trailing remnant” och ”retraction bulb”. Propofols effekter är tids- och dosberoende, och kan reverseras då propofol avlägsnas från cellen.

Varför får man inte raka sig innan operation? ›

Rakning/hårborttagning vid och i närheten av operationsområdet får inte göras veckan innan operationen – små sår/hudskador uppstår ofta, vilket ökar risken för sårinfektion.

Varför får man inte ha nagellack när man ska opereras? ›

Vi har alla bakterier på huden som är ofarliga på själva huden, men om bakterierna kommer in i ett operationssår kan det leda till infektioner. Nagellack, lösnaglar och smink ska avlägsnas liksom smycken och piercing.

Måste man tvätta håret med Descutan? ›

Ta av klocka, ringar och andra smycken innan dusch. Duscha hela kroppen inklusive håret med vatten. Stäng av duschen. Tvätta håret med tvållösningen i påsen.

Har man slang i halsen vid narkos? ›

Om du varit sövd under operationen, kan du ha haft en slang i halsen för andningshjälp. Detta kan göra att du har lätt halsont, känner dig hes och skrovlig i rösten efteråt. Besvären går vanligtvis över inom ett dygn.

När slutade man att söva med eter? ›

Efter några års tester introducerades Fluothane® på marknaden 1956. Detta icke-explosiva narkosmedel slog snabbt ut etern. Forskningen om inhalationsmedel fortsatte och på 60-talet registrerades två nya narkosmedel som inte orsakade leverskador (som halotan), enfluran och isofluran.

Kan man prata under narkos? ›

För det mesta behövs inte någon lugnande medicin inför narkosen om man fått veta hur det kommer att gå till. Om man är orolig eller ledsen inför sin narkos kan man få en lugnande medicin redan på avdelningen. Det här kan man prata med narkosläkaren, som man träffar före narkosen.

Hur länge håller propofol? ›

Som vid parenteral administrering av alla typer av fettemulsioner gäller att ett infusionssystem för kontinuerlig infusion av Propofol Sandoz 10 mg/ml inte får användas i mer än 12 timmar. Infusionssystemet och behållaren måste kasseras och bytas ut efter maximalt 12 timmar.

Vad är lätt narkos? ›

Lätt narkos innebär att en specialistläkare inom anestesi ger en avslappnande intravenös medicin, som gör att patienten är vaken men förlorar tidsuppfattningen och inte känner stark smärta. Åtgärden är trygg och inget man behöver vara rädd för.

Hur ges propofol? ›

Propofol är en substituerad fenol som vid intravenös tillförsel ger generell anestesi. Här ges basal farmakologisk information om detta läkemedel. Propofol är ett kortverkande intravenöst anestesimedel för induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna och barn över 1 månad.

Hur påverkar narkos hjärtat? ›

Upp till var femte patient, eller 10—20 procent, får ett troponin-läckage från hjärtmuskeln vid kirurgi med narkos. Men patienten lämnar oftast sjukhuset utan att märka det. - Risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig rubbning av hjärtrytmen är cirka tre gånger högre med ett troponin-läckage.

Hur många dör på operationsbordet? ›

Det är förhållandevis ovanligt att patienter avlider på operationsbordet, vilket leder till att anestesisjuksköterskor är relativt oerfarna av detta. Att utsättas för en ovanlig situation i samband med stort ansvar kan leda till mindre positiva upplevelser och stress.

Kan man operera om man har högt blodtryck? ›

Om du har ett högt blodtryck behöver du kontrollera det på vårdcentralen och meddela oss resultatet av den kontrollen på din konsultation eller efter konsultationen för att vi ska kunna fortsätta din operationsplanering. Ett högt blodtryck ger en ökad komplikationsrisk som vi vill undvika.

Kan man opereras utan narkos? ›

Du som ska opereras utan sövning får istället lokalbedövning. Det är skonsammare mot kroppen och du blir snabbare pigg efter operationen och kan ta dig hem. Det finns olika typer av lokalbedövning, vilken du får beror bland annat på vilken typ av operation eller behandling du ska göra.

Kan man köpa narkos? ›

Narkos och lustgas

Kostnaden för narkos är beroende av narkosens längd och varierar från 5 0oo:- till 11 000:- plus den tandvård som görs. För lustgas är kostnaden 1 300:-/gång plus tandvård.

Varför mår man illa efter narkos? ›

Så uppstår postoperativt illamående och kräkningar

Kräkning och illamående kan initieras när agonister som dessa binder dopamin-2-, muskarin-, histamin-1- och 5-hydroxitryptamin-3-receptorer (5-HT3-rec) och andra. De läkemedel som används blockerar ofta en eller flera av dessa receptorer.

Varför får man ont i axlarna efter operation? ›

Man kan också få ont i axlar, nacke och över bröstet pga koldioxidgasen som man använt un- der operationen. Du kan också ha en ”svullnadskänsla” i buken, eftersom en del gas kan finnas kvar i bukhålan. Den bryter kroppen ned av sig själv på någon-några dagar.

Vilket narkosmedel används? ›

Nuförtiden är det förutom Isofluran bland annat Sevofluran och Desfluran som används som inhalationsmedel för narkos. Sevofluran dominerar marknaden i Europa och Japan medan Desfluran används mest i USA. Redan på 60-talet prövades den inerta ädelgasen xenon för första gången som anestesigas.

Hur fungerar Propofol? ›

a) Våra data visar att propofol orsakar att neuronutskott förkortas så att nervcellerna tappar sin fysiska kontakt med varandra. Nervcellernas utskott formar så kallad ”trailing remnant” och ”retraction bulb”. Propofols effekter är tids- och dosberoende, och kan reverseras då propofol avlägsnas från cellen.

Hur känns sedering? ›

Sedering är en effektiv avslappningsmetod. Sedering gör att du känner dig dåsig och sömnig, och den biter snabbt och effektivt på nervositet. Läkemedlen som används vid sedering gör ofta att man knappt alls minns behandlingen. Detta är ofta positivt.

Vad menas med analgesi? ›

Analgesi betyder utan smärta och anestesi utan känsel. Narkos betyder sömn. Lokalanestesi är till exempel ytanestesi med bedövningsdroppar i ögonen, bedövningsplåster, eller infiltration av lokalbedövningsmedel utmed sårkanter.

När används Propofol? ›

Propofol har använts i samband med spinal och epidural anestesi och med vanligen använd premedicinering, neuromuskulära blockerare, inhalationsmedel och analgetika; ingen farmakologisk inkompatibilitet har påträffats.

Hur länge håller Propofol? ›

Som vid parenteral administrering av alla typer av fettemulsioner gäller att ett infusionssystem för kontinuerlig infusion av Propofol Sandoz 10 mg/ml inte får användas i mer än 12 timmar. Infusionssystemet och behållaren måste kasseras och bytas ut efter maximalt 12 timmar.

Hur blandas midazolam? ›

Den intravenösa injektionen av midazolam ska ges långsamt med en hastighet på cirka 1 mg under 30 sekunder. Hos vuxna under 60 års ålder är initialdosen 2 till 2,5 mg givet 5 till 10 minuter innan start av ingreppet. Ytterligare doser på 1 mg kan ges om det är nödvändigt.

Varför syrgas innan narkos? ›

En fördel med inhalationsanestesi är att man vid en accidentell överdosering lått kan eliminera tillförd gas via patientens utandning vilket ger en god styrbarhet under pågående narkos.

När går narkos ur kroppen? ›

Även detta är ytterst individuellt, själva uppvaknandet kan ta upp till 30 min och narkosen finns kvar i kroppen upp till 4 timmar. Personalen gör en fullskalig bedömning innan du får lämna kliniken.

Vilket är det starkaste smärtstillande? ›

Det finns ingen bevisad rangordning avseende styrka eller biverkningar mellan olika NSAID-preparat, såsom naproxen (Pronaxen), diklofenak (Voltaren), ibuprofen (Ibumetin, Ipren, Brufen) eller ketorolak (Toradol) m fl.

Är morfin analgetika? ›

Morfin. Morfin är ett starkt analgetikum som visar affinitet till kappa-, my- och deltaopioidreceptorer i hjärnan och ryggmärgen. Det verkar vid dessa receptorer som en opioidagonist utan antagonistisk effekt. Den terapeutiska effekten är främst analgetisk och sedativ.

Vad är det för skillnad på epidural och Spinalanestesi? ›

Du som har haft en snabb förlossning tidigare kan få en spinalbedövning. Den får effekt snabbare än den vanligare epiduralbedövningen. Spinalbedövning går inte att fylla på. Därför har den effekt kortare tid än epidural, ungefär 1,5 till 2 timmar.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5405

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.