Saint Germain, Soul Companions (2023)

Saint Germain, Soul Companions (1)

Grattis och hälsningar till de älskade själarna inkarnerade på jorden, jag förlänger min vibration av kärlek, transformation ochDivine Magick för att stödja det djupa uppvaknande som sker inom ditt väsen. JAG ÄR Mästaren Saint Germain, en Uppstigen Mästareoch ett instrument för att uttrycka Skaparens ljus och medvetande. Var snäll och vet att jag är här som en stödjande energi, tillsammans med många själar och mästare på de inre planen, för att tjäna och vägleda er när ni tar en fantastiskt magisk resa på jorden. Det finns så mycket kärlek som flödar till dig och till jorden; om du tillåter det, är du verkligen upphängd och omsluten av kärlekens allra heligaste gudomliga vibrationer; så det finns inget att frukta eller oroa sig för. När du tillåter dig själv att öppna dig för Skaparens Gudomliga Ljus, vilket betyder att du tar emot Skaparens Ljus, kommer allt automatiskt att flöda som om det orkestrerats av din Själ och av Skaparen, till din glädje.

(Video) The INSIDE STORY of SAINT GERMAIN by Elizabeth Clare Prophet

Nu får många människor på jorden höga frekvenser av Ljus in i sitt väsen och in i sin verklighet; detta aktiverar upplyst medvetenhet och förståelse; och ytterligare sanningskontroll.Världen bortom jorden öppnar sig för många, medan slöjorna, skapade av varje själ som gränser för separation, håller på att kollapsa. En av de stora insikterna som föds är förmågan att känna igen enhetsmedvetande mellan varje människa på jorden och varje själ på de inre planen. Med varje droppe av det du känner igen inom ditt väsen; och med varje partikel av medvetande som bildas, uppnår du en djupare Enhet med Skaparen. Önskan att uppleva Skaparen som är din sanning och ditt ursprungliga väsen; och från att införliva Skaparen i din Varelse, utan ego, blockeringar eller begränsningar, växer den oerhört. Att blanda upplevelser med aspekter, energiska vibrationer och medvetenhet om Skaparen, blir naturliga upplevelser som du söker varje dag och vill utveckla kopplingen som redan är identifierad med och som Skaparen. Du kan leta efter likasinnade, meditationens ensamhet eller ett ögonblick som lyfter din Ande; men med varje ögonblick som du tror att du letar efter en liten anslutning och små upplevelser med Skaparen, längtar du verkligen efter att bli Ett med Skaparen. Detta är att inse allt du är som en gudomlig varelse i din nuvarande inkarnation; och låt det hela leda till en sann upplevelse av livet på jorden som Skaparen, när du går igenom nivåer av Skaparintegrering. Skaparintegrering symboliserar att du och Skaparen samskapar i varje ögonblick och upplevelse av din verklighet, på ett sådant sätt att den fortsätter att växa mot en gudomlig syntes av enhet.

Sökandet efter gudomlig enhet med Skaparen är naturligt; trots allt är det ditt instrument för passion och viljestyrka att fortsätta din resa på jorden.I din Uppstignings- och uppvaknandeprocess kommer det en tid då du inte bara vill uppleva Skaparen som omsluter dig med energi och Ljus inifrån din Varelse, utan din Själ vill också känna igen och uppleva Skaparen inom en annan person. Varje Varelse på Jorden har en aspekt av Skaparen inom sig; och då kunde du uppfatta att din Själ kan känna igen dessa aspekter av Skaparen, känna dig fullständigt älskad, stöttad och i Enhet. Detta är inte alltid fallet, eftersom din själ vill att den fysiska form du ska inse Skaparens närvaro i allting, nästan som din själ vill matas med multiplicerat Ljus, genom ett djupt förverkligande av Skaparen inom. I sanning vill din själ att en spegel hålls på ett sådant sätt att du kan se dig själv i all din storhet, samtidigt som du uppmuntrar personligheten och egot att släppa tyglarna och kontrollen som begränsar själen. Det kan vara så att själen vill ha en partner eller en vän med liknande vibrationer och kvaliteter, eller av enastående egenskaper som måste erkännas inom ditt väsen, att vandra med er två som en.Själens största önskan är att uppleva det gudomliga flödet av Skaparen; ta emot och ge Skaparens vibrationer. När en annan själ är närvarande, då kan själen verkligen börja uppleva att ge och ta emot Skaparens gudomliga kärlek, egenskaper och själverkännande. Genom upplevelsen av att själen är i harmoni och balans med en annan själ, kan båda själarna utöka sina upplevelser av Skaparen genom att agera som förstärkare av det gudomliga inom sig. Även om expansionen av två själar kan intensifieras genom romantiska relationer, kan detsamma uppnås i samband med vänskap och gudomligt stöd. Jag vill uttrycka för dig uppfattningen att vilken lämplig själ som helst, styrd av din själ, av sig själv och av Skaparen, kan fungera som en följeslagare, spegel och förstärkare för din själ för att hjälpa till med ytterligare tillväxt.

(Video) TWIN SOULS AND THE TWIN FLAME ENERGY~Saint Germain

Jag tror att ordet och etiketten "Soul Mate" har misstolkats; och det kan vara så att med det nya enhetsmedvetandet förankrat i allas förståelse och insikter, kan definitionen av själsfrände nu föras in i större belysning och sanning. Tidigare kan en själsfrände ha uppfattats som en själ från din egen själsgrupp. Alla själsförlängningar av samma själsgrupp har samma vibration; och deras erfarenheter, medvetande och visdom kombineras, för alla själsförlängningar att åberopa. Ofta inkarnerar inte själsförlängningarna av samma grupp tillsammans, eftersom de är djupt klara kristallina speglar för varandra; De skulle inte heller inse skillnaden i informationen, eftersom de hämtar den från samma kunskapskälla. Ofta ansluter Själar från samma själsgrupp under en kort tid i sina inkarnationer för att erbjuda förnyad medvetenhet, inspiration eller kunskap. Medan du alltid kan se dig själv i andra själsförlängningar av samma grupp och uppleva en djup förtrogenhet, kan du verkligen uppleva djupare kopplingar och minnen när du står inför en själsförlängning eller aspekt som kommer från en annan själsgrupp. Ofta arbetar själsgrupper tillsammans under många livstider; de blir sedan djupt sammanlänkade, deras energier sammanflätade på jorden och i många högre frekvensdimensioner. Olika själsgrupper kan kommunicera och få djupa insikter genom samspelet mellan deras själsförlängningar på jorden. Detta betyder att när du ansluter till en person på jorden, får känslan av att du tittar på dig själv, så är den här personen troligen en del av din själsgrupp; följaktligen är det på många sätt mer ett minne av Jaget eller av Själen, en inspirationskälla, än en följeslagare. Om du får kontakt med en person på jorden känner djup kärlek, förtrogenhet; och många minnen, då är den här personen troligen din själsfrände, det vill säga din själsvän eller resesällskap. För att uttrycka det mer korrekt, den här personen är en aspekt av själsgruppen som stödjer din egen själsgrupp; och med vilken ni har en mycket djup förbindelse som sträcker sig bortom jorden och till dimensionerna av större förening.

När du söker eller väljer en partner eller vän: Vill du uppleva enhet och djup energisk integration med en aspekt av din egen själsgrupp, som du på många sätt redan utforskar inom ditt väsen, eller med en aspekt av en annan själsgrupp som kommer att väcka djupare visdom i Skaparuniversum? En själsfrände är en själ som vill resa med dig på jorden och fungera som en spegel för din egen energi, samtidigt som den inspirerar och väcker nya aspekter av dig. När du ansluter till verkligheten att varje person och själ på jorden är en aspekt av Skaparen, inser du att det finns flera alternativ och möjligheter att knyta an till och utbyta med en själsfrände, en själ med liknande vibrationer som vill stödja din uppstigning. och upplev Skaparens enhet. Jag vill bara inspirera dig att vidga ditt sinne, att öppna dina horisonter; och att inse att det vid denna tidpunkt finns många själsaspekter eller skaparaspekter som stödjer dig. Uppenbarligen kommer endast de mest lämpliga Själarna att dyka upp för att vara till tjänst för dig och du för att vara till tjänst för dem, men låt denna Varelse vara Skaparens gudomliga skönhet och kärlek, snarare än att bara uppleva kärlek med någon som den är av samma ursprung. I sanning är vi alla av samma vibration; och vi är alla själar av samma energi, källa, till samma själsgrupp, av samma gemenskap och vänskap. Separationens slöjor tillåter oss att identifiera oss själva mer fullständigt, men de leder oss också ner på falska vägar eller intryck av Skaparen.

(Video) Soul Mates and Twin Souls: The Real Story

Vi finns alla i en tid av enhet; och detta sträcker sig även till era relationer av vilket slag som helst, men kom ihåg att enheten som uppfattas i de inre planen kan vara annorlunda än jordens enhet.

PDu kanske upptäcker att många termer och andliga förståelser av vårt förflutna kan komma med olika och upplysta förståelser, i denna nya tidsålder av ljus, kärlek och sanning på jorden och i hela Skaparens universum.

(Video) Twin Flames and Soul Mates (Do they Exist?) - Teal Swan

Alltid med kärlek, Saint Germain.

FAQs

Is twin flames a real thing? ›

Twin flames are believed to be two halves of the same soul. As such, they act as mirrors for each other and can be a great source of reflection and growth. Still, there's no scientific evidence that twin flames exist.

What do twin flames have in common? ›

You feel connected to them: Twin flames are tethered by mind, body, and soul. It's the 'spark,' or the magnetic pull you feel toward the other person. You may even feel like you need or crave this person.

Where do twin flames come from? ›

Instances of Twin Flames

The first well-known mention of twin flames or twin souls comes from Plato 2500 years ago. In the Symposium, Plato presents a theory of the original humans having two sets of every body part and organ: four arms, four legs, etc.

What is the meaning of twin souls? ›

Twin flames, also called “mirror souls,” are terms used to describe a relationship ideology rooted in new-age spiritualism. The concept has seen increased popularity in recent times. It promotes the idea of an intense soul connection between two people thought to be each other's half.

What zodiac signs are twin flames? ›

Twin-Flame Astrology Signs

Such complementary opposite pairs can be Pisces (water) and Sagittarius (fire), Scorpio (water) and Aries (fire), Virgo (earth) and Gemini (air), Libra (air) and Taurus (earth), and many such unpredictable matches.

What is the twin flame number? ›

In twin flames numerology, the most important master numbers are 11, 22, and 33. 11: This number connects with intuition, spiritual awakening, and enlightenment. It is often seen as a powerful number for twin flames, as it represents the twin flame connection and the mirror soul.

What can be mistaken for twin flame? ›

20 sure signs you've met your false twin flame
 • They won't have a serious relationship with you. ...
 • They have stipulations on their love. ...
 • They leave your life abruptly. ...
 • Conversations are shallow. ...
 • You don't feel right around them. ...
 • You are unsure of their feelings about you. ...
 • You feel them slipping away.
Jun 15, 2022

What is the twin flames pulling energy? ›

Twin Flames are a soul connection that already exist in unity — not polarity. Therefore, the aim of Twin Flames is to balance their push and pull energy — along with their Yin and Yang and feminine and masculine energies — and align with unconditional love.

What is higher than a twin flame? ›

Soulmates have a greater connection, more purpose

Twin flames come together energetically on a divine level. Their connection is more of a higher power to enrich the other's life, where the soulmate connection is more concentrated on learning and growth purposes for each individual.

How strong is twin flame love? ›

In romantic connections, twin flames can stand the test of time and can be incredible partners. Because the two of you will have a powerful connection, you may find that creating trust and intimacy is far easier in these relationships than in other relationships you may have come across.

How do you know your twin flame is thinking of you? ›

A sure-fire way to know if your twin flame is thinking about you is if you dream of them. This means that the line of communication (even if it's subconscious!) is still in use. And, it's likely that, they've probably dreamed about you that very night as well.

Why do twin flames leave? ›

One common theme among twin flame relationships leading up to the separation phase is a lack of self-love that manifests in the relationship, whether as codependency, jealousy, or something else This is where much of the growth will lie for many twin flames.

What does twin flame energy feel like? ›

When you first encounter your twin flame, Spinelli says there will be an intense sense of attraction, recognition, and longing. "Meeting a twin flame often feels like home," she notes. "They feel familiar—an undeniably intense bond as though you have known them before."

Are twin flames meant to be together? ›

Twin flames are meant to reunite with one another, but that doesn't always mean that they do. Sometimes twin flames don't recognize each other immediately. If one or both halves have not achieved the necessary level of growth individually, the meeting could be stalled indefinitely.

Can twin flames be soul mates as well? ›

Going by definition, no, soul mates cannot be twin flames and vice versa. "Soul mates are different souls that we encounter on our path, often sent to help awaken and challenge us so we can become a better version of ourselves," Kaiser says, "whereas a twin flame is the same soul split into two bodies."

What does 444 mean in twin flame? ›

What is the twin flame meaning of the angel number 444? Angel number 444 is a sign that your twin flame is near. It represents the spiritual connection and the divine union between twin flames.

How do you know if two souls are connected? ›

You feel like you've known a person for a long time—even if you've just met. You meet them during an important transition in life, like a move or breakup. You both notice a lot of coincidences, like showing up in the same places.

What age do twin flames meet? ›

Your twin flame is likely to enter your world around the age of 25, just as you're entering a new phase of maturity and settling into your true self. This relationship will be a powerful source of inspiration and motivation, urging you both to face life's challenges head-on and conquer them together.

How many twin flames do you have in a lifetime? ›

You can have more than one soulmate.

"You will meet many soulmates in your current lifetime," says Brown. "You only have one twin flame." Whenever you meet someone with whom you have a strong connection, the theory suggests that there's a high chance that they could be a part of your wider soul family.

What is the angel number for twin flame marriage? ›

The angel number 999 can also be a sign from your twin flame.

What is the angel number for soulmate? ›

These are the numbers thought to be related to falling in love and meeting your soulmate.
 • Angel Number 6: Goodluck and Success. ...
 • Angel Number 222: Balance and Stability. ...
 • Angel Number 555: Swift Action and Fresh Energy. ...
 • Angel Number 15: Unconditional Love. ...
 • Angel Number 000: New Beginning.
Apr 6, 2023

What is the twin flame separation stage? ›

A true twin flame separation is characterized by a lack of connection and a feeling of incompleteness without the other person. A temporary break in the relationship may involve less intense emotions and the feeling that you will see each other.

How do you know when twin flame separation is ending? ›

One of the most common twin flame separation ending signs are intense dreams. You may find that you're dreaming about your twin flame more often than usual, and these dreams may be vivid and intense. You may also experience dreams where you and your twin flame are reconciling or coming back together.

What are the stages of twin flame journey? ›

Twin Flame journey stages: Recognition and Awakening, Testing, Crisis, Runner and Chaser, Surrender, Reunion, and Union. Signs of meeting your Twin Flame: intense connection, instant recognition, profound synchronicities, and feeling of 'coming home'.

What is the twin flame paradox? ›

Here's the thing — doing anything to try and get your Twin Flame where you want them to be in your life — just pushes them away. It repels them. Plain and simple. The paradox is that this pull to them is really a pull for you to go inward.

Do twin flames have opposite personalities? ›

In fact, twin flames are often polar opposites and work in conjunction to balance each other out. You may feel an intense connection, as if you've always known each other, and experience an immediate sense of belonging.

What is the magic of twin flames? ›

Twin flames are two souls that meet in a lifetime to flower their individual spirituality into full fruition. Their relationship is not merely a romantic adventure but has a deep residing purpose and an underlying divine plan. Meeting a twin flame is not an essential element in each and every body's life.

What is another name for twin flames? ›

Sometimes, twin flames are called "mirror souls." Vallejos calls the relationships "sacred spiritual love connections."

Are twin flames love at first sight? ›

It could be love at first sight, but not all twin flame relationships are sexual in nature. Since meeting your twin flame could be the most powerful part of your journey here on earth, the Reiki Master tells us, “These connections aren't always romantic, and sometimes not easy or pleasurable.

Do twin flames have strong physical attraction? ›

Twin flame spiritual lovemaking is another unique aspect of the sexual energy experienced by twin flames. The sexual attraction between twin flames is so strong that it can feel spiritual to some individuals.

Can you feel when your twin flame is intimate with someone else? ›

Sensing their feelings

If your Twin Flame connection is a romantic one and your Twin sleeps with someone else it will most likely feel crushing, and something that can make this more challenging is the strong telepathic and emotional connection between the Twins flames.

What are some signs of your twin flame trying to connect with you? ›

Here are some ways your twin flame is trying to send you a message.
 • Your body temperature changes. ...
 • Your heart palpitates. ...
 • You feel unexplainable bodily pressure. ...
 • You feel dizzy all of a sudden. ...
 • You feel deep and unexplained pleasure. ...
 • You are happy. ...
 • You have that strong connection. ...
 • You're drawn to this person.
Apr 26, 2023

Do twin flames get sick when apart? ›

Separation sickness

According to Villanova, that's because “you're trying to cut off one side of your soul, and the other side is resisting it.” Though, even if you're not physically ill, you can still experience depressive symptoms of lethargy, drowsiness, or lack of motivation.

Do both twin flames receive signs? ›

They both receive signs about the other person . A lot of it happens while they are together not yet separated and also during separation. That has been my experience. It can be first by synchronized events and a sense of knowing.

Can you feel your twin flame anxiety? ›

' As much as the divine union can be exhilarating, there is a period before the event when you feel restless and anxious about every little incident. It is called the twin flame reunion anxiety and feels much like the nervousness you feel coursing through your body when you have to get onto a stage to deliver a speech.

How do you know you have a deep connection with someone? ›

You know you have an emotional connection with someone when you care about their needs and they care about yours. "When there is an emotional connection with someone, you want them to be happy," therapist Tracie Pinnock, LMFT, tells mbg. "The fulfillment of one's desire is a major part of being happy.

Can you marry your twin flame? ›

Should you marry your twin flame? "Yes, but that's only after intense personal healing," explains Brown. "The twin flame relationship is meant to bring up issues that you need to experience and learn from in this lifetime." Despite the fact that you technically can marry your twin flame, Brown advises caution.

What is the myth twin flame? ›

The twin-flame theory is based on the work of Plato.

In this text, Plato asserts that Zeus created man and woman by splitting an androgynous being into half. He did this because he feared the power of humans. Both would long for reuniting during this separation and spend their lives searching for their other half.

How often do twin flames end up together? ›

Many twin flames will end up making their way back to each other, even if it takes years—but not all. It depends on the level of work the twin flames do individually while they are separate. Some twin flame relationships can be toxic, however, and they may never reunite—or shouldn't.

What brings twin flames together? ›

Spiritual Connection

In essence, for a twin flame relationship to work, both members of the partnership must be emotionally, mentally, physically, and spiritually ready for such an intense connection.

What is stronger twin flame or soulmate? ›

While soul mate relationships are often less intense, twin flame relationships can be extremely chaotic. "Twin flame relationships can be much deeper and more profound than a soul mate partnership because they lead to wholeness," Kaiser says—but that's if both people have done their soul's work.

What does a twin soul connection feel like? ›

When you first encounter your twin flame, Spinelli says there will be an intense sense of attraction, recognition, and longing. "Meeting a twin flame often feels like home," she notes. "They feel familiar—an undeniably intense bond as though you have known them before."

What are the downsides of twin flames? ›

Cons of twin flame relationships:

Although twin flames are placed in your life to help you grow, that growth isn't always comfortable. Your twin flame will force you to face problems you've been avoiding. They will make you admit to your faults and work toward changing them.

How do you know if your twin flame is thinking about you? ›

9 Signs Your Twin Flame Is Still in Love With You
 1. You feel their presence. You feel the electricity when they are with you, right? ...
 2. They mirror you. ...
 3. They put you through emotional Hell. ...
 4. You dream about them. ...
 5. You think of them at very random moments.
Feb 7, 2023

What does false twin flame feel? ›

A false twin flame will give you conditional love. They'll make you feel bad about your flaws no matter how much you work on them. Every challenging part of you makes them like you less, not love you more. You can feel their withdrawal because their disapproval is clear.

What is the first stage of twin flame? ›

Recognition and Awakening

In this initial stage, Twin Flames experience a strong sense of recognition, often accompanied by intense emotions. This overwhelming feeling serves as an awakening, where both individuals become acutely aware of their deep spiritual connection.

What is the last stage of twin flames? ›

The eighth and final stage of a twin flame relationship is known as the “union” stage. They will have reached a state of complete and utter bliss. This is the ultimate goal of the twin flame journey. The twins will be completely in love with each other and they will be able to feel each other's emotions.

What does it mean when you see 1111 during twin flame separation? ›

Funnily enough, when you heal, your twin flame also heals. When you're seeing 1111 all the time, that means the healing is reaching a crucial point. Since there's no other way to tell what's going on spiritually with the healing and calibrating, you get the numbers instead. They're your reassurance.

Videos

1. Master Saint Germain: Soul Mates - August 3, 2013
(rainbowabundance)
2. How to Recognise the Difference Between TWIN FLAME & SOULMATE [Warning!! Don't Kill Your Twin Flame]
(Master Sri Akarshana)
3. Unveiled Mysteries Godfré Ray King Audio Book 1 10 St Germain, Guy Ballard
(Keepers Of The FLAME - SAINT Germain)
4. Pamela Aaralyn Channels St. Germain and Lady Portia (A Whole New Perspective on Soulmates)
(Pamela Aaralyn Channeling)
5. On Soul Mates
(Tom Jacobs)
6. 20112022 St Germain Connection to Ascended Master
(PsychicGavin Physical & Trance Medium)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 30/11/2023

Views: 5839

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.