Icke-kodande RNA i ledningar och ombyggnad av neurala kretsar (2023)

Introduktion

I början av den 21stårhundradet skakades vår klassiska syn på flödet av genetisk information – den så kallade centrala dogmen inom molekylärbiologin – permanent. Storskaliga projekt (t.ex. FANTOM31) som syftar till en omfattande funktionell annotering av cDNA-samlingar från däggdjur, avslöjade genomgripande uttryck av RNA utan detekterbara öppna läsramar (ORF) i musvävnader - de så kallade icke-kodande RNA:erna (ncRNA). Aktuella uppskattningar tyder på att mer än 80% av vårt genom är transkriberat, vilket visar att ncRNA är betydligt fler än proteinkodande mRNA, som kommer från mindre än 5% av vårt genom. Många av dessa ncRNA visades senare vara uttryckta i däggdjurshjärnan,2ofta med hög spatiotemporal precision, som argumenterar mot idén att de representerar rent transkriptionsbrus. Även om dessa studier inspirerade fortfarande pågående ansträngningar för att karakterisera ncRNA funktionellt, fanns några exempel på hjärnuttryckta ncRNA redan före det nya millenniet. Det kanske mest kända exemplet representerar musens BC1-RNA och dess humana homolog BC200, som ursprungligen upptäcktes i Lerner-labbet.3Även om en uppsjö av studier visade en roll för BC1/200 i aktivitetsberoende translationskontroll i neuronala dendriter,4de fysiologiska konsekvenserna för hjärnans funktion är fortfarande ett ämne för pågående forskning.

Parallellt med den funktionella annoteringen av cDNA från däggdjur utvecklades nya protokoll för kloning av små RNA, som avslöjade att däggdjursceller uttrycker hundratals mikroRNA (miRNA), en specifik klass av små ncRNA med en längd på cirka 20–22 nt (se ruta 1). ). I likhet med deras långa ncRNA (lncRNA) motsvarigheter, verkar hjärnan vara en särskilt rik källa till miRNA, med flera hundra olika arter närvarande i en typisk mänsklig hjärna (av vilka många uttrycks i neuroner). Som en ytterligare analogi till långa ncRNA, var några miRNA kända före dessa storskaliga ansträngningar, i detta fall på grund av omvänd genetik i maskenC.elegans. En av dessa initialt upptäckta miRNA, let-7, visar sig vara bevarad ända till däggdjur och spelar en viktig roll i nervsystemets utveckling.

När det gäller ncRNA-funktion i däggdjursnervsystemet fokuserade de flesta studier ursprungligen på roller i specifikationen av specifika celltyper (d.v.s. neuroner, astrocyter och oligodendrocyter), inspirerade av tidigare arbete med miRNA i modellsystem, som t.ex.C.elegans(Lsy-68) ochDrosophila(miR-7/99).

Upptäckten av många polysomassocierade miRNA i postmitotiska råttneuroner,10som föreslog miRNA-funktioner bortom neurala specifikationer och differentiering, representerade en spelväxlare för forskning om neurala kretsar. Denna studie anspelade redan ytterligare på en potentiell roll i lokal mRNA-translation, en mekanism av vital betydelse för kontroll av synaptisk proteinsyntes och plasticitet. Kort därefter rapporterades första exempel på miRNA som reglerar aspekter av utvecklingen av däggdjurskretsar, nämligen dendritogenes och dendritisk ryggradsmognad.11,12Dessa avgörande studier lade grunden för fortfarande pågående forskning som behandlar miRNA-funktion på organismnivå i samband med högre kognitiva funktioner, mestadels med hjälp av möss som modellsystem. Parallellt stöddes betydelsen av miRNA-dysreglering för hjärnsjukdomar av fynd hos människor, såsom upptäckten av en ledande SNP i miR137-genen i en stor genomomfattande associationsstudie (GWAS) för schizofreni (SZ)13eller miRNA-profileringsstudier i postmortem hjärnvävnad och perifert blod.

För att öka komplexiteten kom nya klasser av ncRNA med funktionella roller i utvecklingen av neurala kretsar nyligen in på scenen (se ruta 1). Cirkulära RNA (circRNAs) representerar en underklass av lncRNA. Deras unika egenskap är cirkularitet på grund av den så kallade atypiska "back-splicing" av introner. När det gäller andra ncRNA-arter verkar circRNA vara särskilt rikligt förekommande i hjärnan,14,15pekar på deras potentiella betydelse för hjärnans utveckling och plasticitet. Även om störningen av individuella kandidat-cirkRNA kan ha ganska djupgående effekter på neuronal fysiologi och beteende,16,17,18en mer systematisk identifiering och funktionell karakterisering av neuronala cirRNA involverade i synapsutveckling saknas fortfarande.

Slutligen bör det noteras att dessa olika grupper av ncRNA inte fungerar isolerat, utan snarare bildar invecklade regulatoriska nätverk (t.ex. Kleaveland et al.19). miRNA överflöd och aktivitet kontrolleras av circRNA, lncRNA kontrollerar miRNA, små nukleolära RNA (snoRNA) och ribosomala RNA (rRNA), ofta i samband med större ribonukleoproteinkomplex. Ungefär som proteiner genomgår RNA-komplex modifieringar (t.ex. metylering), som i sin tur kan regleras på ett aktivitetsberoende sätt och därigenom koppla ncRNA-aktivitet till miljön. I den här översiktsartikeln strävar vi efter att illustrera hur detta omfattande lager av genuttrycksreglering spelar viktiga roller i utvecklingen, homeostasen och plasticiteten hos neurala kretsar, särskilt i processer som långtidsminne och homeostatisk skalning. På grund av den enorma ackumuleringen av data under de senaste 15 åren inom ncRNA-området, begränsar vi våra diskussioner till de, enligt vår uppfattning, mest lärorika nyare exempel som illustrerar ncRNA-funktion i postmitotiska neuroner i ryggradsdjurshjärnan i samband med bildandet av neurala kretsar och formbarhet. Dessutom uppmanas läsarna att hänvisa till utmärkta recensioner som täcker funktionerna hos ncRNA hos ryggradslösa djur, icke-neuronala celltyper och under tidiga stadier av hjärnans utveckling.20,21,22,23

Avsnittsutdrag

ncRNAs inblandade i kopplingen av kretsar

Bearbetning och integration av information i neuronala kretsar är kärnan i varje beteende. Kabeldragning av dessa kretsar under utvecklingen avgör vilka områden i hjärnan och neuroner inom som tar emot och sänder signaler till varandra. På cellnivå är axontillväxt, dendritisk förgrening, synapsbildning och dendritisk kompartmentalisering (till exempel tillväxt av ryggar) väsentliga för att förmedla informationsutbytet mellan neuroner. Utvecklingen av var och en av dessa

ncRNAs inblandade i kretsremodellering genom att reglera synaptisk signalering och strukturell plasticitet

Även om kabeldragningen av neuronala kretsar är avgörande för att säkerställa korrekt överföring av information i hjärnan, gör bara dess livslånga förmåga att omforma kretsar efter anpassning till miljösignaler det här fascinerande organet att utöva sin fulla repertoar av kapacitet. Denna ombyggnad av kretsar och de åtföljande strukturella förändringarna i synaps och ryggradsmorfologi tros vara kärnan i minnesbildning och inlärning under utveckling och vuxen ålder.49,50Förstärkningen

ncRNA-medierade kretsanpassningar i samband med neurologiska och neuropsykiatriska störningar

Nedsättningar i ledningar och efterföljande aktivitetsberoende ombyggnad av neurala kretsar ligger bakom många vanliga och mycket invalidiserande neuropsykiatriska störningar. I samband med denna översyn kommer vi att fokusera på två huvudkategorier, nämligen neuroutvecklingssjukdomar (autism, epilepsi och SZ) och humör (unipolär/bipolär depression/ångest). En gemensamhet mellan dessa störningar är att de har en komplex etiologi, som främst drivs av gen-miljö-interaktioner, både under

(Video) Non coding RNA types, features and function. miRNA, siRNA, lncRNA, piRNA, snRNA, snoRNA, rRNA, tRNA.

"Andra" klasser av ncRNA

Som nämnts redan i inledningen är den neuronala ncRNA-repertoaren extremt komplex och många arter har hittills försummats. Detta inkluderar ncRNA-klasser, som antogs uppfylla rena "hushållsfunktioner" (t.ex. tRNA, snoRNA). Emellertid har de nyligen visat sig delta i den aktivitetsberoende kontrollen av genuttrycksprogram i hjärnan. Till exempel har förlust av ett enda neuronberikat tRNA en djupgående inverkan på excitatorisk synaptisk överföring och

Erkännanden

Författarna skulle vilja be om ursäkt till sina kollegor vars verk inte kunde citeras på grund av utrymmesbrist. Vi tackar Dr Roberto Fiore för hans kommentarer om manuskriptet. Arbetet i Schratt-laboratoriet stöds av bidrag frånSchweiz National Science Foundation(SNF_205064"SocioMir"; NCCR RNA & Disease) ochERA-NET NEURON(SNF_189486"Altruism").

Intresseförklaring

Författarna deklarerar inga konkurrerande intressen.

Rekommenderade artiklar (6)

 • Forskningsartikel

  Molekylära och cellulära mekanismer för det första sociala förhållandet: En bevarad roll för 5-HT från möss till apor, uppströms om oxytocin

  Neuron, volym 111, nummer 9, 2023, s. 1468-1485.e7

  Spädbarns mödratillhörighet är det första sociala beteendet hos däggdjursdjur. Vi rapporterar här att eliminering avTph2genen väsentlig för serotoninsyntesen i hjärnan minskade tillhörigheten hos möss, råttor och apor. Kalciumavbildning ochc-fosimmunfärgning visade maternal luktaktivering av serotonerga neuroner i raphe kärnorna (RNs) och oxytocinerga neuroner i den paraventrikulära kärnan (PVN). Genetisk eliminering av oxytocin (OXT) eller dess receptor minskade moderns preferens. OXT räddade moderns preferens hos mus- och apaspädbarn som saknade serotonin.Tph2eliminering från RN serotonerga neuroner som innerverar PVN minskade moderns preferens. Minskad moderns preferens efter hämning av serotonerga neuroner räddades genom oxytocinerg neuronal aktivering. Våra genetiska studier avslöjar en roll för serotonin i tillhörighet som konserveras från möss och råttor till apor, medan elektrofysiologiska, farmakologiska, kemogenetiska och optogenetiska studier avslöjar OXT nedströms serotonin. Vi föreslår serotonin som huvudregulator uppströms neuropeptider i däggdjurs sociala beteenden.

  (Video) ncRNAs - all types of non-coding RNA (lncRNA, tRNA, rRNA, snRNA, snoRNA, siRNA, miRNA, piRNA)
 • Forskningsartikel

  Den indirekta vägen för de basala ganglierna främjar övergående bestraffning men inte motorisk undertryckning

  Neuron, 2023

  Optogenetisk stimulering av Adora2a-receptoruttryckande taggiga projektionsneuroner (A2A-SPN) i striatum driver rörelseundertryckning och övergående bestraffning, resultat som tillskrivs aktivering av den indirekta vägen. Det enda långdistansprojektionsmålet för A2A-SPN är den externa globus pallidus (GPe). Oväntat fann vi att hämning av GPe drev övergående bestraffning men inte undertryckande av rörelse. Inom striatum hämmar A2A-SPNs andra SPNs genom ett kortdistans hämmande säkerhetsnätverk, och vi fann att optogenetiska stimuli som drev motorundertryckning delade en gemensam mekanism för att rekrytera detta hämmande säkerhetsnätverk. Våra resultat tyder på att den indirekta vägen spelar en mer framträdande roll vid övergående bestraffning än vid motorisk kontroll och utmanar antagandet att aktiviteten hos A2A-SPNs är synonymt med indirekt vägaktivitet.

 • Forskningsartikel

  Fackspecifik dendritisk informationsbehandling i striatala kolinerga interneuroner omkonfigureras genom peptidneuromodulering

  Neuron, 2023

  Kolinerga interneuroner är centrala nav i det striatala neuronala nätverket, som styr informationsbehandlingen på ett beteende-tillståndsberoende sätt. Det är dock fortfarande okänt hur sådana tillståndsövergångar påverkar de integrerande egenskaperna hos dessa neuroner. För att ta itu med detta gjorde vi samtidiga somato-dendritiska inspelningar från identifierade kolinerga interneuroner från gnagare, vilket avslöjade att aktionspotentialer initieras vid dendritiska platser på grund av ett dendritiskt axonalt ursprung. Funktionellt säkerställde detta anatomiska arrangemang att tröskeln för initiering av aktionspotential var lägst vid axonbärande dendritiska platser, en privilegieeffektivitet som kraftfullt accentuerades vid de hyperpolariserade membranpotentialerna som uppnåddes i kolinerga interneuroner efter framträdande beteendestimuli. Experimentell analys avslöjade att den spänningsberoende dämpningen av effekten av icke-axonbärande dendritisk excitatorisk ingång förmedlades av rekryteringen av dendritiska kaliumkanaler, en regleringsmekanism som i sin tur styrdes av den farmakologiska aktiveringen av neurokininreceptorer. Tillsammans indikerar dessa resultat att neuropeptidmikromiljön dynamiskt styr tillstånds- och avdelningsberoende dendritisk informationsbehandling i striatala kolinerga interneuroner.

 • Forskningsartikel

  Propofol utövar anti-anhedonieffekter genom att hämma dopamintransportören

  Neuron, volym 111, nummer 10, 2023, s. 1626-1636.e6

  Laskers prisbelönta läkemedel propofol används flitigt i allmän anestesi. Rekreationsanvändningen av propofol rapporteras ge en väl utvilad känsla och euforiskt tillstånd; ändå förblir de neurala mekanismerna bakom sådana trevliga effekter oklara. Här rapporterar vi att propofol aktivt och direkt binder till dopamintransportören (DAT), men inte serotonintransportören (SERT), vilket bidrar till snabb lindring av anhedoni. Sedan förutsäger vi bindningssättet för propofol genom molekylär dockning och mutation av kritiska bindningsrester på DAT. Fiberfotometriinspelning på vakna fritt rörliga möss och [18F] FP-CIT-PET-skanning fastställer vidare att propofoladministrering framkallar snabb och varaktig dopaminackumulering i nucleus accumbens (NAc). Den förbättrade dopaminerga tonen driver partisk aktivering av dopamin-receptor-1-uttryckande medium taggiga neuroner (D1-MSN) i NAc och reverserar anhedoni hos kroniskt stressade djur. Sammantaget antyder dessa fynd den terapeutiska potentialen hos propofol mot anhedoni, vilket motiverar framtida kliniska undersökningar.

 • Forskningsartikel

  Möss identifierar delmålsplatser genom en handlingsdriven kartläggningsprocess

  Neuron, 2023

  Däggdjur bildar mentala kartor över miljöerna genom att utforska sin omgivning. Här undersöker vi vilka delar av prospektering som är viktiga för denna process. Vi studerade möss flyktbeteende, där möss är kända för att memorera delmålsplatser - hinderkanter - för att utföra effektiva flyktvägar till skydd. För att testa rollen av utforskande åtgärder utvecklade vi slutna neurala stimuleringsprotokoll för att avbryta olika åtgärder medan möss utforskade. Vi fann att blockering av löprörelser riktade mot hinderkanter förhindrade inlärning av delmål; blockering av flera kontrollrörelser hade dock ingen effekt. Förstärkande inlärningssimuleringar och analys av rumslig data visar att artificiella medel kan matcha dessa resultat om de har en rumslig representation på regionnivå och utforskar med objektriktade rörelser. Vi drar slutsatsen att möss använder en handlingsdriven process för att integrera delmål i en hierarkisk kognitiv karta. Dessa fynd breddar vår förståelse av den kognitiva verktygslåda som däggdjur använder för att skaffa rumslig kunskap.

 • Forskningsartikel

  Synaptisk oligomer tau vid Alzheimers sjukdom - En potentiell boven i spridningen av tau-patologi genom hjärnan

  Neuron, 2023

  Vid Alzheimers sjukdom ackumuleras fibrillär tau-patologi och sprids genom hjärnan och synapser går förlorade. Bevis från musmodeller tyder på att tau sprider sigtrans-synaptiskt från pre- till postsynapser och att oligomer tau är synaptotoxisk, men data om synaptisk tau i mänsklig hjärna är knapphändig. Här använde vi sub-diffraktionsgränsmikroskopi för att studera synaptisk tau-ackumulering i postmortem temporal och occipital cortex hos mänskliga Alzheimers och kontrolldonatorer. Oligomer tau finns i pre- och postsynaptiska terminaler, även i områden utan riklig fibrillär tau-avsättning. Dessutom finns det en högre andel oligomer tau jämfört med fosforylerad eller felveckad tau som finns vid synaptiska terminaler. Dessa data tyder på att ackumulering av oligomer tau i synapser är en tidig händelse i patogenes och att tau-patologi kan utvecklas genom hjärnan viatrans-synaptisk spridning i mänsklig sjukdom. Att specifikt reducera oligomer tau vid synapser kan således vara en lovande terapeutisk strategi för Alzheimers sjukdom.

© 2023 Elsevier Inc.

FAQs

Vad är icke kodande RNA? ›

De delar av DNA som inte ger upphov till protein kallades ofta skräp-DNA, ett begrepp som rotade sig och gjorde det svårare för tankar om RNA:s funktioner att tränga igenom. Men den största delen av DNA kodar inte för proteiner utan ger upphov till icke-kodande RNA.

Vilka aminosyror kodar denna mRNA sekvens för? ›

Tre och tre översätts nukleotiderna i ett mRNA till en viss aminosyra. En triplett kallas för ett kodon. Tripletten AGC översätts med aminosyran serin, och AAG med lysin. Om dessa kodon följer varandra i mRNA (AGCAAG), sätts serin samman med lysin.

Vad kallas det när aminosyrorna kopplas ihop till ett protein? ›

Tillsammans med kolhydrater, lipider och nukleinsyror utgör proteinerna huvudbeståndsdelen i allt levande. Kemiskt består proteinerna av långa kedjor av aminosyror ihopbundna genom peptidbindningar. Om kedjan består av färre än 50 aminosyror använder man oftast benämningen peptid eller peptidkedja istället för protein.

Vilka olika typer av RNA finns det? ›

Det finns tre typer: RNA-polymeras I transkriberar de stora ribosomala ge- nerna, och RNA-polymeras III transkriberar tRNA-generna, medan RNA-polymeras II transkriberar alla de proteinkodan- de generna till mRNA. Transkriptionen startar vid det baspar som korresponderar till 5'-änden på mRNA.

Hur går genreglering till? ›

Med genreglering menas de processer som förekommer i celler eller orsakas av virus som innebär att vissa gener är aktiva, "påslagna", medan andra är passiva, "avslagna". Detta leder till att celler kan differentieras, det vill säga utvecklas i olika riktningar.

Hur förklarar man RNA? ›

RNA bär informationen från DNA till färdigt protein

Korta RNA-molekyler i våra celler, så kallade mikroRNA, reglerar aktiviteten hos budbärar-RNA (mRNA) – molekylen som kodar för byggstenarna i vår kropp, proteinerna.

Vad är skillnaden på tRNA och mRNA? ›

mRNA - bär på informationen från DNA-molekylen. tRNA - bär på aminosyror, som ska kopplas ihop till protein.

Vad kodar ett kodon för? ›

När dessa kombineras ihop till tripletter så utgör de ett så kallat kodon. Dessa kodon i en gen kodar för aminosyror och beroende på ordningen på kodonen så utgör de en instruktion som anger vilken aminosyra som ska sättas in i det protein som ska tillverkas. Det finns 20 aminosyror, men 61 kodon som kodar för dem.

Vilken uppgift har mRNA och tRNA? ›

Tre aktörer i translationen: (Den mogna) mRNA-molekylen – bär på information, som ska översättas till protein. tRNA-molekyler – bär på aminosyror. Ribosomen – Sköter själva syntesen, d.v.s. kopplar ihop aminosyrorna.

Hur vet aminosyrorna i vilken ordning de ska bindas ihop till ett protein? ›

Proteiner är uppbyggda av en eller flera kedjor av aminosyror som är ihopkopplade med varandra. Vilka dessa aminosyror är och i vilken ordning de sitter i kedjan specificeras av den genetiska koden.

Hur bryts protein ner till aminosyror? ›

Efter att de olika proteinerna har bundit till sina receptorer dras de med receptorernas hjälp in i lever-endotelcellerna. Där tas de om hand av olika enzymer som bryter ned proteinerna till sina beståndsdelar, aminosyror. Det är sedan aminosyrorna som används för att bygga upp nya proteiner.

Hur Kodoner medverkar till att korrekt aminosyror kopplas ihop? ›

Ett enzym (ett syntetas) den tRNA som skall bära aminosyran och kopplar ihop dem. Detta aminosyrabärande tRNA förs sedan till ribosomen och det mall-RNA vars kod skall omvandlas till ett protein. Aminosyran kan sedan kopplas till den växande kedjan av hopsatta aminosyror som ska bli proteinet.

Vad har tRNA för uppgift? ›

tRNA = transport-RNA, kopplar sig till aminosyrorna och transporterar dem till proteintillverkningen i ribosomerna. Det finns en tRNA-variant för varje typ av aminosyra.

Vad menas med 3 och 5 ände av RNA? ›

Alla strängar syntetiseras från 5'-ändarna > > > till 3'-ändarna för både DNA och RNA. Proteinkedjor syntetiseras från aminoterminalen > > > till karboxyterminalen. Minnesknep för färgerna: Den gamla änden är den kalla änden (blå); den nya änden är den heta änden (där nya delar läggs till) (röd).

Vilket enzym trimmar mRNA? ›

Vid transkriptionen byggs mRNA (budbärar-RNA) upp med DNA som mall. Det enzym som står för översättningen från DNA till mRNA heter RNA-polymeras II.

Vad orsakar mutationer i generna? ›

Inför varje celldelning kopieras allt DNA så att det i alla celler finns en kopia av individens genom. Ibland uppstår det fel vid kopieringen. Oftast lyckas cellen laga det själv, men vid ungefär var tionde celldelning blir felet bestående. En mutation har då uppkommit.

Vad händer när en aminosyra byts ut? ›

I en substitutionsmutation kan ett aminosyrakodande kodon bli utbytt mot ett stopp-kodon och orsaka ett ofullständigt protein. Konsekvensen kan också bli att ett kodon byts mot ett som kodar för en annan aminosyra.

Vad sker i cellen när en gen stängs av eller sätts på? ›

Denna differentiering till olika celltyper sker genom att gener stängs av eller sätts på. När en differentierad cell sedan delar sig, bibehålls genuttrycket i dottercellerna, så kallad epigenetisk nedärvning. Epigenetiska mekanismer påverkas av faktorer såsom ålder, kemikalier, droger och diet.

Hur många olika RNA finns det? ›

Det finns tre typer av RNA som alla har olika funktion i cellen: mRNA ("messenger" eller budbärar-RNA) är en arbetskopia av informationen i DNA som används vid syntes av protein. Hos oss och andra eukayoter innehåller mRNA bara information från en gen för att tillverka ett enda protein.

Är det samma DNA i alla celler? ›

Nästan alla celler i kroppen har samma uppsättning av DNA och i princip samma möjlighet att bli vilken slags cell som helst. Det som skiljer cellerna åt är hur generna i vårt DNA används. Allt DNA i cellen kallas för genom, arvsmassa, men det mänskliga genomet består till väldigt liten del av gener.

Hur fungerar det när RNA polymeraset syntetiserar RNA? ›

RNA-polymeraset syntetiserar en negativ sträng, som är komplementär till det positiv-strängade RNA-genomet. Den komplementära strängen används sedan vid syntesen av fler positiv-strängade RNA-virus. Replikationen sker i cytoplasmat.

Vad transporterar mRNA? ›

mRNA överför informationen om hur proteinet ska byggas upp från cellkärnans arvsmassa till ribosomerna. rRNA, ribosom-RNA, som tillsammans med olika proteiner bygger upp ribosomerna. tRNA, transport-RNA, som kopplar sig till aminosyrorna och transporterar dem till proteintillverkningen i ribosomerna.

Vad är en EXON? ›

De kodande delarna av en gen, som innehåller information om hur ett protein ska tillverkas.

Vad är skillnaden mellan DNA och mRNA när det gäller Kvävebaserna? ›

När det gäller kvävebaserna är DNA:ts tymin (T) ersatt av uracil (U) i RNA. En annan skillnad finns i sockermolekylerna. I DNA heter sockerarten deoxiribos, medan den i RNA heter ribos.

Vad kodar kvävebaserna i DNA molekylen för? ›

Bundna till respektive sockermolekyl sitter vanligtvis en av de fyra typer av de molekyler som kallas kvävebaser. Det är denna sekvens av olika kvävebaser längs ryggraden som utgör den genetiska koden, vilken bestämmer ordningen av aminosyror i proteiner.

Vad är skillnaden mellan kodon och Antikodon? ›

Vilken är skillnaden mellan kodon och antikodon? 4. Kodon är tre kvävebaser på mRNA, och antikodon är motsvarande tre kvävebaser på tRNA.

Vad är den kod som finns i cellkärnan? ›

Deoxiribonukleinsyra, förkortat DNA, är en molekyl som består av en sekvens med fyra ”bokstäver”, nukleoidbaser, i en specifik ordning. Detta är den grundläggande koden som säger till våra celler vad de ska göra. Molekylen har formen av en dubbel spiral. Sekvensen av baser i DNA bestämmer en organisms egenskaper.

Hur bildas tRNA? ›

Ribosomen avläser den genetiska koden från mRNA. Tre baser i mRNA översätts med hjälp av ett specifikt transport-RNA (tRNA) till en aminosyra. Den nya aminosyran kopplas till de föregående, och koden matas fram tre steg så att nästa tre baser kan översättas av ett nytt tRNA.

Vad kallas de Bastripletter som finns på tRNA respektive mRNA? ›

Alla de 20 aminosyrorna som används av levande organismer på jorden motsvaras av en eller flera bastripletter (kodon) i mRNA-molekylen. Aminosyrorna transporteras till ribosomerna bundna till tRNA (transport-RNA).

Varifrån kommer tRNA? ›

Själva tRNA-molekylerna tillverkas genom transkription från DNA i cellkärnan. Det finns ofta exakt en aminoacyl-tRNA-syntetas för varje aminosyra, trots att det kan finnas mer än en tRNA, mer än ett antikodon, som hör till samma aminosyra.

Vad är icke-essentiella aminosyror? ›

Icke-essentiella aminosyror är de som kroppen kan producera även när vi inte får i oss dem genom vår kost. De Icke-essentiella aminosyrorna är alanin, arginin, asparagin, asparaginsyra, cystein, glutamin, glutaminsyra, glycin, ornitin, prolin, serin och tyrosin.

Vad heter bindningen som finns mellan aminosyror? ›

Peptidbindning är en av de viktigaste bindningarna som finns i naturen. Den länkar samman enskilda molekyler av aminosyror för att bilda peptid- och proteinstrukturer.

Vad använder våra kroppar för att bygga de icke-essentiella aminosyrorna? ›

En del av dem kan kroppen producera själv, medan de essentiella tillföras via kosten. Aminosyror är byggstenar i proteiner. Naturen har mer än hundra olika aminosyror, av dem är omkring 20 vanliga i djurorganismer. En del av dem kan kroppen producera själv, medan de essentiella tillföras via kosten.

Vad kodar för aminosyror? ›

En triplett, som kodar för en aminosyra, kallas som sagt för ett kodon. Koden knäcktes med hjälp av oligo-ribonukleotider. Dessa tillverkades av enzymet polynukleotidfosforylas. Behöver bara ADP (adenosindifosfat), UDP, CDP eller GDP.

Vad heter enzymet som bryter ner protein? ›

När maten passerar från magsäcken till tunntarmen frisätter bukspottkörteln stora mängder av de här tre typerna av matsmältningsenzymer:
 • Lipas (bryter ner fett)
 • Amylas (bryter ner kolhydrater)
 • Proteas (bryter ner proteiner)

Vad heter enzymet som bryter ner kolhydrater? ›

Amylas är ett enzym som finns i saliven och även i bukspottkörteln och som bryter ner kolhydrater.

Hur binder aminosyror till varandra? ›

Aminosyror i protein binder till varandra med peptidbindningar och bildas via en kondensationsreaktion mellan två aminosyror varvid en karboxylgrupp från den ena aminosyran reagerar med en amingrupp från andra aminosyran och i denna reaktion spjälkas vatten bort och resultatet blir en peptidbindning.

Vad kallas de aminosyror som kroppen inte kan tillverka själv utan måste ingå i födan? ›

Fenylalanin är en av de 20 aminosyror som bygger upp kroppens proteiner. Det är en essentiell aminosyra som kroppen inte själv kan nybilda utan den tillförs via protein i maten eller genom nedbrytning av kroppens proteiner.

Vilket samband finns mellan DNA och RNA? ›

DNA ansvarar för att lagra den genetiska informationen och finns i cellens kärna, medan RNA återfinns i andra delar av cellen och som ansvarar för att information som finnsDNA omvandlas till något funktionellt.

Vart i kroppen bildas protein? ›

I ribosomen bildas långa kedjor av aminosyror som bygger upp proteiner. Alla aminosyror som används av levande organismer har en motsvarighet i form av en bastriplett, som finns i mRNA, kopian av genens ritning för proteinet.

Vilka tre typer av RNA finns? ›

Det finns tre typer: RNA-polymeras I transkriberar de stora ribosomala ge- nerna, och RNA-polymeras III transkriberar tRNA-generna, medan RNA-polymeras II transkriberar alla de proteinkodan- de generna till mRNA. Transkriptionen startar vid det baspar som korresponderar till 5'-änden på mRNA.

Vilka olika sorters RNA finns det? ›

De vanligaste formerna av RNA är:
 • pre-mRNA, är grundsträngen till mRNA när den har kodats från DNA-strängen. ...
 • mRNA, budbärar-RNA, på engelska messenger-RNA. ...
 • rRNA, ribosom-RNA, som tillsammans med olika proteiner bygger upp ribosomerna.

Hur omvandlar man DNA till mRNA? ›

Transkribering är en process i våra celler där ett enzym omvandlar den genetiska informationen i cellens DNA till RNA. Våra celler läser av instruktionerna i cellkärnans DNA-sekvenser och dessa budbärar-RNA (messenger-RNA, mRNA) beger sig ut från cellkärnan och styr vilka protein som bildas i de sk ribosomerna.

Vilket enzym klipper DNA? ›

Ett restriktionsenzym är ett enzym, som "klipper" isär dubbelsträngat DNA (dsDNA) vid speciella ställen. Varje restriktionsenzym känner igen specifik DNA-sekvens, där det klipper (endast där).

Kan RNA vara dubbelsträngat? ›

RNA som bildas kan vara dubbelsträngat och kan då brytas ner genom RNA-interferens.

Vad är den kodande strängen? ›

Det är känt sedan över femtio år att vårt genetiska material föreligger i form av en dubbelsträng av DNA-molekyler. Det är bara den ena av dessa strängar – den så kallade sense-strängen – som kodar för syntes av proteiner, byggstenarna i våra celler och därmed våra kroppar.

Vad är ett svenskt namn på Messenger RNA? ›

mRNA (från engelska: messenger-RNA) eller budbärar-RNA är en sorts RNA. mRNA är ett viktigt steg i cellens tillverkning av alla dess olika proteiner.

Vad gör Ribosomalt RNA? ›

Tillsammans med olika proteiner bildar rRNA ett par så kallade nukleoproteinkomplex som tillsammans formar sig till en ribosom. DNA som kodar för ribosom-RNA kallas ribosom-DNA (rDNA). Funktionen hos rRNA är att katalysera bildningen av nya peptidbindningar mellan aminosyror vid translationen.

Hur lång tid tar de för strängen att läka? ›

Denna sträng kan ibland vara lite kort och den kan spricka lite, men detta brukar läka av sig själv på ett par veckor men man kan få avstå från sex ett par veckor annars kan såret gå upp igen.

Kan man tänja strängen? ›

För att mjuka upp kort förhudssträng har du fått utskrivet en stark kortisonsalva. Den gör huden mjuk och tänjbar. För att göra förhudssträngen längre måste man kombinera salvan med att töja och tänja förhudenssträngen. Påbörja behandlingen genom att dra tillbaka förhuden så långt det går och smörj sedan strängen.

Hur fungerar det när RNA-polymeraset syntetiserar RNA? ›

RNA-polymeraset syntetiserar en negativ sträng, som är komplementär till det positiv-strängade RNA-genomet. Den komplementära strängen används sedan vid syntesen av fler positiv-strängade RNA-virus. Replikationen sker i cytoplasmat.

Måste man ha sitt riktiga namn på Facebook? ›

Du kan även ange ett annat namn på ditt konto (till exempel namn som ogift, smeknamn, namn som du använder i yrket). Profiler är enbart till för privat användning. Du kan skapa en sida för ett företag, en organisation eller en idé. Det är inte tillåtet att utge sig för att vara någon annan eller något annat.

Kan man byta namn på Messenger? ›

Tryck på längst upp till höger på Facebook och tryck sedan på ditt namn. Tryck på Visa din info i avsnittet Om. Bläddra ned till ANDRA NAMN. Tryck på till höger om det namn som du vill redigera eller ta bort.

Vad är RNA uppbyggt av? ›

Molekylen är uppbyggd som en kedja av sammankopplade nukleotider. Varje nukleotid består av en sockermolekyl, ribos, en fosfatgrupp och en kvävebas som kan vara av fyra olika slag. I RNA betecknas kvävebaserna med första bokstaven i namnen: A för adenin, U för uracil, G för guanin och C för cytosin.

När används rRNA? ›

mRNA används som mall vid proteintillverkningen. Vissa RNA-molekyler, transport-RNA (tRNA) och ribosomalt RNA (rRNA), deltar vid proteintillverkningen, medan andra så kallade micro-RNA, reglerar genuttryck.

Vad har mRNA för funktion? ›

En av dessa viktiga molekyler är budbärar RNA (mRNA). mRNA är precis som det låter en budbärare. Den bär informationen, som finns lagrad i vår arvsmassa (DNA) till de proteiner vi alla är uppbyggda av. Detta flöde av information brukar kallas för det centrala dogmat.

Vad bygger upp proteiner? ›

Proteiner är molekyler som är uppbyggda av kedjor av 20 olika aminosyror. Aminosyrorna har viss ordningsföljd som bestäms av ordningen av kvävebaser i en gen. Varje protein har en unik tredimensionell struktur som bestämmer dess funktion.

Hur många kvävebaser behövs för att koda en aminosyra? ›

RNA-molekylen består av en kedja av nukleotider där varje nukleotid kan innehålla en av fyra stycken kvävebaser: adenin (A), guanin (G), cytosin (C) eller uracil (U). I DNA förekommer istället för uracil den snarlika basen tymin (T). I en sekvens av nukleotider motsvarar en viss följd av tre baser en viss aminosyra.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 07/10/2023

Views: 5337

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.